Ocenianie uczniów klas I-III. Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia.

Ocenianie uczniów klas I-III.

Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia
klasy ...............  w roku szkolnym 200.../200...

 

Nazwisko i imię .........................................................

 

Lp.

Osiągnięcia

Miesiące

IX-X

XI-XII

I-II

III-IV

V-VI

Uwagi
Z D M Z D M Z D M Z D M Z D M

I.  ZACHOWANIE

1.

Stosunek do obowiązków szkolnych . . . . . . . . . . . . . . .

.

2.

Aktywność społeczna . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Respektowanie zasad współżycia i ogólnie przyjętych norm społecznych . . . . . . . . . . . . . . . .

II.  OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

1.

Wypowiadanie się w mowie poprawność . . . . . . . . . . . . . . . .
logiczność . . . . . . . . . . . . . . . .
samodzielność . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Czytanie

ciche

. . . . . . . . . . . . . . . .
głośne płynność . .  . . . . . . . . . . . . . .
wyrazistość . . . . . . . . . . . . . . . .
intonacja . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Rozumienie przeczytanego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

Wypowiadanie się w piśmie

czytelność, estetyka . . . . . . . . . . . . . . . .
spójność i logiczność wypowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . .
różnorodność form . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ortografia znajomość zasad . . . . . . . . . . . . . . . .
stosowanie w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Gramatyka znajomość części mowy . . . . . . . . . . . . . . . .
rozpoznawanie części mowy . . . . . . . . . . . . . . . .
stosowanie w wypowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Dodawanie i odejmowanie liczb pamięciowe . . . . . . . . . . . . . . . .
pisemne . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Mnożenie i dzielenie liczb pamięciowe . . . . . . . . . . . . . . . .
pisemne . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Stosowanie praw matematycznych . . . . . . . . . . . . . . . .
10.

Rozumienie tekstu matematycznego

. . . . . . . . . . . . . . . .
11.

Zadania tekstowe

rozwiązywanie . . . . . . . . . . . . . . . .
przekształcanie . . . . . . . . . . . . . . . .
układanie . . . . . . . . . . . . . . . .
12.

Umiejętności przyrodniczo - geograficzne

znajomość otaczającego środowiska . . . . . . . . . . . . . . . .
dostrzeganie zależności w otaczającym środowisku . . . . . . . . . . . . . . . .
13.

Umiejętności muzyczne

. . . . . . . . . . . . . . . .
14.

Umiejętności plastyczno - techniczne

zaangażowanie . . . . . . . . . . . . . . . .
efekty pracy . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Rozwój fizyczny . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Prace domowe . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Indywidualne prace wykraczające poza program . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Zainteresowania . . . . . . . . . . . . . . . .

LEGENDA:      Z - znakomicie       D - dobrze       M - miernie

 

 

Ocena Opisowa

.

..................................................          ..................     ..........................    .................

                Nazwisko i imię                                   klasa                   rok szkolny             semestr

.
A. Zachowanie
........................................................................  jest 1) .................................................................................
                 imię ucznia/uczennicy
2)................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
B. Nauka
Wypowiada się 4) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Czyta 5) .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pisze 6) .................................................................................................  7) ..................................................
....................................................................................................................................................................
8) ................................................................................................................................................................
9) ................................................... dodaje i odejmuje w zakresie ...................................................................
10) ........................................... tabliczki/tabliczkę mnożenia. 11) ..................................................................
.......................................................................................... rozwiązuje, przekształca i układa zadania tekstowe.
Posiada 12) ................................................................................................. wiedzę o otaczającym środowisku.
Wykazuje 13) .................................................................................................................... inwencję twórczą.
Zalecenia do pracy z dzieckiem
  14).............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                ........................................................
                                                                                                                                                 Podpis  wychowawcy

Lublin, dn. .............................................                                   
 

Sugerowane wpisy

   

A. Zachowanie:

1)
- zdolnym, pilnym, pracowitym, zawsze przygotowanym do lekcji oraz pewnie, samodzielnie wykonującym stojące
  przed nim zadanie uczniem
- systematycznym, pracowitym, na ogół przygotowanym do lekcji, z pomocą wykonującym stojące przed nim
  zadanie uczniem
- mało aktywnym, często nie przygotowanym do lekcji i wymagającym nadzoru oraz pomocy ze strony
  nauczyciela uczniem

2)
- nie sprawia kłopotów wychowawczych
- w zasadzie nie sprawia kłopotów wychowawczych
- przeszkadza innym dzieciom, unika kontaktu z nauczycielem, trudno dostosowuje sie do ogólnie przyjętych norm
  społecznych

3)
- jest zdyscyplinowany, koleżeński, obowiązkowy, lubiany przez kolegów i koleżanki
- stara się być zaradnym, łatwo nawiązującym kontakty z rówieśnikami, niechętnie podporządkowującym się
  uczniem
- chętnie utożsamia się ze złym towarzystwem lub zbyt łatwo ulega wpływom złego towarzystwa

B. Nauka

4)
- zdaniami złożonymi, powiązanymi ze sobą w logiczna całość
- niepewnie, krótkimi zdaniami
- używając pojedynczych wyrazów, zwrotów, równoważników zdań

5)
- płynnie z ekspresją, w pełni rozumie czytany tekst
- wolno, wyrazami, sylabami, głoskuje, ma trudności ze zrozumieniem tekstu
- z trudnością, popełnia błędy przy czytaniu: opuszcza, dodaje, zniekształca głoski, sylaby, wyrazy, rzadko rozumie
  czytany tekst

6)
- estetycznie
- nieestetycznie
- niedbale

7)
- nie popełnia błędów ortograficznych
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne
- nie wykazuje czujności ortograficznej

8)
- samodzielnie redaguje spójne, wielozdaniowe wypowiedzi
- długo zastanawia się nad zredagowaniem dłuższej wypowiedzi
- ma kłopoty z samodzielnym redagowaniem spójnych, wielozdaniowych wypowiedzi

9)
- biegle
- wystarczająco
- błędnie

10)
- opanował
- myli się
- nie opanował

11)
- samodzielnie
- czasem samodzielnie
- z pomocą nauczyciela

12)
- rozległą
- ogólną
- wycinkową

13)
- dużą
- małą
- zmienną

14)
- np. doskonalenie umiejętności czytania
- doskonalenie umiejętności pisania
- doskonalenie umiejętności pisania z pamięci i ze słuchu
- konieczność ćwiczeń w ustnym opowiadaniu
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie ...
- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie ...
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania, przekształcania i układanie zadań tekstowych
-inne ..........................................................................................................................................................

 
 

 

Oto przykłady Ocen opisowych opartych na powyższej propozycji

Ocena Opisowa

(przykład I-szy)

 

   Kowalski Jan                              III "f"                    2000/2001               I
...........................................        .............            .......................       ...........
            Nazwisko i imię                                              klasa                                rok szkolny                    semestr

A. Zachowanie
                   Jan
    ...............................  
      imię ucznia/uczennicy

jest 1) uczniem zawsze przygotowanym do lekcji. Pewnie  imię ucznia/uczennicy i  samodzielnie  wykonuje  stojące  przed nim zadania  i  polecenia. 2)  Nie sprawia kłopotów  wychowawczych.  3)  Jest  zdyscyplinowany,  koleżeński, obowiązkowy  oraz lubiany prze kolegów i koleżanki.

B. Nauka
Wypowiada się

4) poprawnie, zdaniami złożonymi, powiązanymi ze sobą w logiczną całość.  Czyta  5)  głośno,  wyraziście, płynnie  i  z odpowiednią  ekspresją. w pełni rozumie    czytany    tekst.    Pisze   6)    estetycznie.    7)   Nie popełnia   błędów ortograficznych.  8)  Potrafi  samodzielnie  ułożyć  i zapisać  wielozdaniowe, spójne wypowiedzi na   dany  temat.   9)   Biegle   dodaje   i  odejmuje   w  zakresie 100.  10)  Znakomicie opanował tabliczki/tabliczkę   mnożenia w zakresie 100.   11)   Samodzielnie   rozwiązuje,   przekształca   i  układa    zadania tekstowe.   Posiada   12)   ogólną   wiedzę o  otaczającym środowisku. Wykazuje 13) zmienną inwencję twórczą.

Zalecenia do pracy z dzieckiem:
 14)   Gratuluję !    Pracuj   tak    dalej.  Staraj   się  brać   aktywniejszy  udział  w organizowanych konkursach.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                                                                                        

                                                                                                                                           ............................................
                                                                                                                                         Podpis  wychowawcy

Lublin, dn.  .............................................. .
 

 

Ocena Opisowa

(przykład II-gi)

  

   Kowalska Maria                        III "f"               2000/2001               I
...........................................        .............            .......................       ...........
            Nazwisko i imię                                              klasa                                rok szkolny                    semestr

A. Zachowanie
                   Maria
    ...............................  
      imię ucznia/uczennicy

jest   1)  uczennicą  mało aktywną,  często nieprzygotowana do lekcji. Wymaga nadzoru oraz pomocy ze strony nauczyciela. 2)  Często przeszkadza innym  dzieciom,  unika  kontaktu   z  nauczycielem.   Trudno  dostosowuje   się  do ogólnie   przyjętych   norm społecznych.   3)   Chętnie   utożsamia   się   ze   złym towarzystwem i bardzo szybko ulega ich wpływom.

B. Nauka
Wypowiada się

4)   niepewnie,  krótkimi zdaniami.  Czyta  5)  wolno, wyrazami. ma trudności ze zrozumieniem  czytanego tekstu.  Pisze   6) nieestetycznie.   7) Popełnia   błędy   ortograficzne.  Nie   wykazuje  czujności     ortograficznej. 8 Ma  kłopoty z  samodzielnym   redagowaniem   spójnych,   wielozdaniowych   wypowiedzi.  9)  Wystarczająco dodaje  i   odejmuje  w    zakresie 100.   10)    Niestety    nie opanował tabliczki/tabliczkę    mnożenia    w    zakresie 100.   11)   Jedynie  z  pomocą nauczyciela rozwiązuje,   przekształca i układa zadania  tekstowe.  Posiada 12 wycinkową  wiedzę  o  otaczającym środowisku. Wykazuje 13) małą inwencję twórczą.


Zalecenia do pracy z dzieckiem:

 

14) Systematyczne doskonalenie umiejętności głośnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania z pamięci i ze słuchu. zaleca się też ustawiczne ćwiczenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100. zadbać należy też o właściwe zachowywanie się uczennicy w szkole, domu i otaczającym środowisku.

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                                                                                        

                                                                                                                                           ............................................
                                                                                                                                         Podpis  wychowawcy

Lublin, dn.  .............................................. .

 

Ocena Opisowa

(przykład III-ci)

  

    Kowalski  Zenon                       III "f"                   2000/2001               I
...........................................        .............            .......................       ...........
            Nazwisko i imię                                              klasa                                rok szkolny                    semestr

A. Zachowanie
                   Zenon
    ...............................  
      imię ucznia/uczennicy

jest   1) uczniem mało aktywnym, na ogół przygotowanym imię ucznia/uczennicy do lekcji. Często oczekuje  pomocy ze strony nauczyciela.  2)  W zasadzie nie sprawia kłopotów  wychowawczych.   3)  sporadycznie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, dość szybko podporządkowuje się grupie i na ogół jest w niej lubiany.

B. Nauka
Wypowiada się

4) niepewnie, krótkimi zdaniami, ale powiązanymi ze sobą w logiczna całość. Czyta  5)  wolno, zdaniami. czasem ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu. Pisze   6) nieestetycznie, choć stara się przynajmniej poprawnie łączyć ze sobą litery.  7) Popełnia błędy ortograficzne. Nie wykazuje czujności ortograficznej. 8)  Długo zastanawia się nad zredagowaniem dłuższej, kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. 9)   Biegle   dodaje   i  odejmuje   w  zakresie 100. 10)  Ma kłopoty z tabliczki/tabliczką   mnożenia w zakresie 100.   11)   Próbuje  samodzielnie   rozwiązywać,   przekształcać   i  układać    zadania   tekstowe.   Posiada   12)   ogólną   wiedzę o  otaczającym środowisku. Wykazuje 13) zmienną inwencję twórczą.


Zalecenia do pracy z dzieckiem:

 14) Doskonalenie umiejętności głośnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania z pamięci i ze słuchu. Zaleca się też doskonalenie umiejętności samodzielnego redagowania dłuższych, pisemnych wypowiedzi na podany temat.

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                                                                                        

                                                                                                                                           ............................................
                                                                                                                                         Podpis  wychowawcy

Lublin, dn.  .............................................. .

 

Tę formę podobno wolą Rodzice, maja bowiem
 punkt odniesienia.

Ocena Opisowa

(przykład IV-ty)

  

       Nowak  Jan                                III "f"                2000/2001                 I
...........................................        .............            .......................       ...........
            Nazwisko i imię                                              klasa                                rok szkolny                    semestr

A. Zachowanie
                  Jan
    ...............................  
      imię ucznia/uczennicy

   jest

1)*  
 - zdolnym, pilnym, pracowitym, zawsze przygotowanym do lekcji oraz pewnie, samodzielnie wykonującym
   stojące przed nim zadania uczniem;
 - systematycznym, pracowitym, na ogół przygotowanym do lekcji, z pomocą wykonującym stojące przed nim
   zadania uczniem;
 - mało aktywnym, często nie przygotowanym do lekcji i wymagającym nadzoru oraz pomocy ze strony
   nauczyciela uczniem.

2)*
- nie sprawia kłopotów  wychowawczych;
- w zasadzie nie sprawia kłopotów wychowawczych;
- przeszkadza innym dzieciom, unika kontaktu z nauczycielem, trudno dostosowuje się do ogólnie przyjętych
  norm społecznych

3)*
- jest zdyscyplinowany, koleżeński, obowiązkowy, lubiany prze kolegów i koleżanki;
- jest zaradnym, łatwo nawiązującym kontakty z rówieśnikami, niechętnie podporządkowującym się uczniem;
- chętnie utożsamia się ze złym towarzystwem, zbyt łatwo ulega wpływom złego towarzystwa.

 
B. Nauka

Wypowiada się

4)*

-
poprawnie, zdaniami złożonymi, powiązanymi ze sobą w logiczną całość;
- niepewnie, krótkimi zdaniami 
- używając pojedynczych wyrazów, zwrotów, równoważników zdań  

Czyta  5)*
-głośno, wyraziście, płynnie i z odpowiednią ekspresją. W pełni rozumie   czytany    tekst;
- wolno, wyrazami, sylabami, głoskuje, ma trudności ze zrozumieniem tekstu;
- popełnia błędy przy czytaniu: opuszcza, dodaje, zniekształca głoski, sylaby, wyrazy. Rzadko rozumie czytany
  tekst.

Pisze   6)*
- estetycznie;
- nieestetycznie;
- niedbale.

7)*
- nie popełnia   błędów ortograficznych;
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne;
- nie wykazuje czujności ortograficznej.

8)*
- potrafi  samodzielnie  ułożyć  i zapisać  wielozdaniowe, spójne wypowiedzi   na   dany  temat;
- długo zastanawia się nad zredagowaniem dłuższej wypowiedzi;
- ma kłopoty z samodzielnym redagowaniem spójnych, wielozdaniowych wypowiedzi.

9)*
-
biegle;
- wystarczająco;
- błędnie   dodaje   i  odejmuje   w  zakresie 100. 

10)*
-
znakomicie opanował;
- popełnia błędy;
- nie opanował  tabliczki/tabliczkę   mnożenia w zakresie 100.

11)*
-
samodzielnie;
- czasem samodzielnie;
- z pomocą nauczyciela   rozwiązuje,   przekształca   i  układa    zadania   tekstowe.

12)* Posiada 
- rozległą;
- ogólną;
- wycinkową wiedzę o  otaczającym środowisku.

13)* Wykazuje 
- dużą;
- małą;
- zmienną inwencję twórczą.


Zalecenia do pracy z dzieckiem:

14)*
-
gratuluję !    Pracuj   tak    dalej.  Staraj   się  brać   aktywniejszy  udział  w organizowanych konkursach;
- doskonalenie umiejętności czytania;
- doskonalenie umiejętności pisania;
- doskonalenie umiejętności pisania z pamięci i ze słuchu;
- konieczność ćwiczeń w ustnym opowiadaniu;
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie ... ;
- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie ... ;
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania, przekształcania i układania zadań tekstowych;
- inne ..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                                                                                        

                                                                                                                                           ............................................
                                                                                                                                         Podpis  wychowawcy

Lublin, dn.  .............................................. .
*Uwaga: Właściwe podkreślić.

 

Ocena Opisowa

(przykład V-ty)

  

        Nowak  Zenon                         III "i"                 2000/2001                I
...........................................        .............            .......................       ...........
            Nazwisko i imię                                              klasa                                rok szkolny                    semestr

A. Zachowanie
                  Zenon
    ...............................  
      imię ucznia/uczennicy

   jest

1)*  
-  zdolnym, pilnym, pracowitym, zawsze przygotowanym do lekcji oraz pewnie, samodzielnie wykonującym
   stojące przed nim zadania uczniem;

 - systematycznym, pracowitym, na ogół przygotowanym do lekcji, z pomocą wykonującym stojące przed nim
   zadania uczniem;
-  mało aktywnym, często nie przygotowanym do lekcji i wymagającym nadzoru oraz pomocy ze strony
   nauczyciela uczniem.

2)*
- nie sprawia kłopotów  wychowawczych;
- w zasadzie nie sprawia kłopotów wychowawczych;
- przeszkadza innym dzieciom, unika kontaktu z nauczycielem, trudno dostosowuje się do ogólnie przyjętych
   norm społecznych

3)*
- jest zdyscyplinowany, koleżeński, obowiązkowy, lubiany prze kolegów i koleżanki;
- jest zaradnym, łatwo nawiązującym kontakty z rówieśnikami, niechętnie podporządkowującym się uczniem;
- chętnie utożsamia się ze złym towarzystwem, zbyt łatwo ulega wpływom złego towarzystwa.

 
B. Nauka

Wypowiada się


4)*
-
poprawnie, zdaniami złożonymi, powiązanymi ze sobą w logiczną całość;
- niepewnie, krótkimi zdaniami;
- używając pojedynczych wyrazów, zwrotów, równoważników zdań.

Czyta  5)*
- głośno, wyraziście, płynnie i z odpowiednią ekspresją. W pełni rozumie   czytany    tekst;
- wolno, wyrazami, sylabami, głoskuje, ma trudności ze zrozumieniem tekstu;
- popełnia błędy przy czytaniu: opuszcza, dodaje, zniekształca głoski, sylaby, wyrazy. Rzadko rozumie czytany
  tekst.

Pisze   6)*
- estetycznie;
- nieestetycznie;

- niedbale.

7)*
- nie popełnia   błędów ortograficznych;
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne;

- nie wykazuje czujności ortograficznej.

8)*
- potrafi  samodzielnie  ułożyć  i zapisać  wielozdaniowe, spójne wypowiedzi   na   dany  temat;
- długo zastanawia się nad zredagowaniem dłuższej wypowiedzi;
- ma kłopoty z samodzielnym redagowaniem spójnych, wielozdaniowych wypowiedzi.

9)*
-
biegle;
- wystarczająco;
- błędnie   dodaje   i  odejmuje   w  zakresie 100. 

10)*
-
znakomicie opanował;
- popełnia błędy;
- nie opanował  tabliczki/tabliczkę   mnożenia w zakresie 100.

11)*
-
samodzielnie;
- czasem samodzielnie;

- z pomocą nauczyciela   rozwiązuje,   przekształca   i  układa    zadania   tekstowe.

12)* Posiada 
- rozległą;
- ogólną;
- wycinkową wiedzę o  otaczającym środowisku.

13)* Wykazuje 
- dużą;
- małą;

- zmienną inwencję twórczą.


Zalecenia do pracy z dzieckiem:

14)*
-
gratuluję !    Pracuj   tak    dalej.  Staraj   się  brać   aktywniejszy  udział  w organizowanych konkursach;
- doskonalenie umiejętności czytania;
- doskonalenie umiejętności pisania;
- doskonalenie umiejętności pisania z pamięci i ze słuchu;
- konieczność ćwiczeń w ustnym opowiadaniu;
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie ... ;
- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie ... ;
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania, przekształcania i układania zadań tekstowych;
- inne ..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
                                                                                        

                                                                                                                                           ............................................
                                                                                                                                         Podpis  wychowawcy

Lublin, dn.  .............................................. .
*Uwaga: Właściwe podkreślić.

 Opracowanie: mgr Lucjan Miciuk

Pozostałe referaty

Powrót na stronę główną